Pojištění komerčních nemovitostí má zásadní význam.

Pro většinu podniků představuje poškození nebo dokonce zničení provozní haly nebo jiné firemní budovy zásadní ztráty, které mohou mít i likvidační charakter. Firma či podnikatel nepřichází v takovém případě pouze o vloženou investici, ale mnohdy také o možnost pokračovat v podnikatelské činnosti.

Komerční nemovitosti se nejčastěji pojišťují proti živlům, jako jsou požáry, krupobití, tíha sněhu a námrazy, vodovodní škody, povodně a další. Některá živelná rizika bývají součásti základního pojišťovacího balíčku, některá lze pořídit jako připojištění za příplatek anebo jako bonus. V současné době jsou pojišťovny obezřetné zvláště při pojišťování rizika škod v důsledku povodní.

Pojistit lze komerční nemovitost také proti škodám způsobeným vandalismem, vloupáním apod. S těmito riziky pak úzce souvisí pojištění movitých věcí (elektronika, stroje, exponáty atd.). Naopak opuštěné, nebo neudržované objekty jsou prakticky nepojistitelné.

Vhodným doplňkem pojištění podnikatelského majetku je pojištění přerušení provozu. Z této pojistky pojišťovna kompenzuje finanční ztráty hrubého zisku, ke kterým dojde přerušením nebo omezením podnikatelské činnosti v důsledku pojistné události. Typickým příkladem je požár provozní haly nebo poškození její střechy při sněhové kalamitě. Z pojištění přerušení provozu může být v takovém případě nahrazen např. ušlý zisk nebo některé fixní náklady firmy za dobu, po kterou firma nemůže provozovat činnost, tedy do doby než bude pojistná událost vyřešena a provoz firmy obnoven.

Zcela zásadní při pojišťování nemovitost je správné nastavení výše pojistné částky. To je maximální možná částka, kterou pojišťovna v případě škodné události z pojistky vyplatí, samozřejmě je-li nárok na ni opodstatněný.

Jak už bylo řečeno, pojistnou částku lze vyjádřit několika způsoby. Buď jako novou hodnotu, která představuje částku, za niž je možné v dané lokalitě a v době uzavření pojistné smlouvy pořídit stejnou nemovitost novou. Nebo jako časovou hodnotu, která představuje částku odpovídající nové hodnotě snížené o částku, jež vyjadřuje stupeň opotřebení nebo jiného znehodnocení, např. morálního. Třetím způsobem, avšak používaným spíše výjimečně, je hodnota obecná, tzv. obvyklá. Ta představuje částku, za kterou lze nemovitost v daném čase a místě prodat.

Pozor je třeba dát na tzv. podpojištění. To je situace, kdy je pojistná částka nižší než pojistná hodnota nemovitosti. Podpojištěním se sice dá ušetřit na pojistném, ale v případě pojistné události se může fatálním způsobem nevyplatit. Pokud pojišťovna v případě pojistné události podpojištění zjistí, pojistné plnění za jakoukoli škodu zkrátí poměrem podpojištění.

Jednoduchý příklad podpojištění a likvidace škody pojišťovnou:

Pojistná hodnota nemovitosti je 40 mil. Kč. Vlastník nemovitosti si však sjednal pojištění s pojistnou částkou 10 mil. Kč. To je 1/4 pojistné hodnoty. V důsledku požáru vznikne prokazatelná škoda 2 mil. Kč. Pojišťovna náhradu škody zkrátí poměrem podpojištění a namísto 2 mil. Kč vyplatí pouze ?, což je v našem případě 500 tis. Kč.

Opakem podpojištění je tzv. nadpojištění. Spekulovat o tom, že si nemovitost pojistíte na vyšší částku, než je její pojistná hodnota, je zcela zbytečné. Pojišťovna v případě pojistné události vyplatí pojistné plnění jen do výše pojistné hodnoty nemovitosti.

Jednoduchý příklad nadpojištění a likvidace škody pojišťovnou:

Požárem je zcela zničena nemovitost, která byla pojištěna s pojistnou částkou 40 mil. Kč. Pojistná hodnota, tedy skutečná hodnota, je však 10 mil. Kč. V průběhu šetření pojistné události pojišťovna zjistí, že nemovitost byla nadpojištěna a poškozenému vyplatí pojistné plnění ve výši 10 mil. Kč, ačkoli pojištěný roky platil pojistné ve výši odpovídající čtyřnásobné pojistné částce.

Z hlediska výše pojistné částky je tedy optimální takové pojištění, které je sjednáno s pojistnou částkou, která odpovídá pojistné hodnotě nemovitosti.

Pokud pro vás výše pojistného, které za pojištění zaplatíte, hraje zásadní roli, můžete zvážit možnost pojištění nemovitosti na časovou hodnotu. Ovšem s tím, že opět nesete určitou míru rizika finanční ztráty v případě nastalé škodní události.

Pojištění nemovitosti srovnání

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI